Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 291 885 zł | 5 pokoi | 113,80 m2 | 1 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie


Wojciech Niepsuj


Kancelaria Komornicza, Warmińska 7/2, Olsztyn, 10-544 Olsztyn


tel. (89)5235693 / fax. (89)5235693


Sygnatura: Km 1326/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-001 Olsztyn, pokój 330, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Jagiellończyka 31/1, 10-900 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00096071/0.
Opis nieruchomości:
o powierzchni 100,90m2 (I piętro) wraz z przynależnymi do lokalu trzema piwnicami o łącznej powierzchni 12,90m2. Właściciel lokalu posiada udział 191/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali OL1O/00010043/9


Suma oszacowania wynosi 389 180,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 885,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 918,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA O.OLSZTYN 26 1240 5598 1111 0000 5022 8728. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Wojciech NiepsujImage things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

199 275 zł | 72,50 m2 | 4 piętro

  • cena: 199 275 zł
  • 2 749 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

299 000 zł | 74,70 m2

  • cena: 299 000 zł
  • 4 003 za m2
  • cena: 8 382 zł
  • 8 382 za m2