Bochnia, Małopolskie

Mieszkanie | 67 561 zł | 44,01 m2 | Parter

- 68 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni


Michał Drzymała


Kancelaria Komornicza, Sądecka 1A, Bochnia, 32-700 Bochnia


tel. 146123734 / fax. 146123734


Sygnatura: KM 701/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, pokój 111, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Więźniów Oświęcimia 11/2, 32-700 Bochnia 001, dla którego SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00070226/3.


Suma oszacowania wynosi 101 341,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 560,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 134,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
17.04.2019 10:00 - 10:15
17.04.2019 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał DrzymałaImage things

Bochnia , Małopolskie

2 480 012 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 480 012 zł
  • 2 480 012 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

5 910 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 910 125 zł
  • 5 910 125 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

1 806 555 zł | 721,00 m2

  • cena: 1 806 555 zł
  • 2 506 za m2