Stargard Szczeciński, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 72 667 zł | 2 pokoje | 68,81 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


 

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16 kwietnia 2019 r. o godz. 14:00, sala nr 29 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w Stargardzie,
ul. Kolejowa 4/5, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze SZ1T/00119255/2
Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju, o pow. 55,33m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,48m2.Z własnością ww. lokalu związany jest udział w wysokości 126/1000, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą  SZ1T/00049116/4.Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 
72 666,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  10 900,00 zł.  Rękojmię można uiścić w kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890, najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg  (wskazując sygn. akt Km 2334/18).Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie 
Mateusz Kowalski Image things

Myślibórz , Zachodniopomorskie

280 900 zł | 250,08 m2

  • cena: 280 900 zł
  • 1 123 za m2
Image things

Wolin , Zachodniopomorskie

26 946 zł | 1,00 m2

  • cena: 26 946 zł
  • 26 946 za m2
Image things

Krzywin , Zachodniopomorskie

75 000 zł | 193,51 m2

  • cena: 75 000 zł
  • 388 za m2