Bartoszyce, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 95 250 zł | 3 pokoje | 47,00 m2 | 2 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach


Mariusz Goławski


Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce


tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567


Sygnatura: Km 1385/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Paderewskiego 41/30, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00030280/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w Bartoszycach przy ul.Paderewskiego numer budynku 41 numer lokalu 30 wraz z 1 pomieszczeniem przynależnym (piwnica 7,20 m kw) oraz prawo współwłasności w wysokości 542/21307 części budynku i urządzeń , które nie służą do użytkowania wyłącznie właścicielom lokali oraz gruntu -działki nr 40/23 położonej w obrębie 3 w Bartoszycach .Lokal składa sie z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. użytowej 47,00 m kw


Suma oszacowania wynosi 127 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 95 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz GoławskiImage things

Bartoszyce , Warmińsko-Mazurskie

46 500 zł | Kawalerka | 35,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 46 500 zł
  • 1 312 za m2