Bartoszyce, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 65 333 zł | 2 pokoje | 62,68 m2

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach


Mariusz Goławski


Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce


tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567


Sygnatura: Km 358/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Robotnicza 1/4, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze Ol1Y/00024906/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomoścć lokalowa mieszkalna położona w Bartoszycach przy ul.Robotniczej nr budynku 1 numer lokalu 4 wraz z 1 pomieszczeniem przynależnym (piwnica 8,84m kw) oraz prawo współwłasności w wysokości 120/1000 części budynku i urządzeń , które nie służą do użytkowania wyłącznie właścicielom lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu -działki nr 59/18 położonej w obrębie 4 w Bartoszycach .Lokal składa sie z 2 pokoi, kuchni, łazienki, 2 przedpokoi i składzika o łącznej pow. użytowej 62,68 m kw.


Suma oszacowania wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Mariusz GoławskiImage things

Bartoszyce , Warmińsko-Mazurskie

46 500 zł | Kawalerka | 35,44 m2 | 1 piętro

  • cena: 46 500 zł
  • 1 312 za m2