Mysłowice, Śląskie

Dom | 389 733 zł | 211,62 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Chełm Śląski, 12-03-2019 r.


W odpowiedzi podać: Sygn.akt Km 24611/14, Km 7075/15,
Km 36822/15, Km 1047/18, Km 1048/18.


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Krzysztof Sułuja Kancelaria Komornicza w Chełmie Śląskim zawiadamia na podstawie art. 983 k.p.c w związku z art. 953 k.p.c, że w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, przy ul. Krakowskiej 2, w sali nr 102 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Mysłowicach, przy ul. Franciszka Kościelniaka 78a oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. 211,62 m kw., stanowiąca działkę nr 2193/53 o powierzchni  0,0697 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1L/00027096/7, stanowiącej własność: .

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o kształcie reguralnym, ogrodzona w całości, zagospodarowana, uzbrojona w media: instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, elektryczna, gaz, teren działki płaski. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - w dziale I przedmiotowej nieruchomości ujawniono służebność drogi koniecznej (każdoczesnym właścicielom i posiadaczom nieruchomości przysługuje prawo drogi przez działkę nr 2194/53 objętą kw 25919). Na przedmiotowej nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, oddany do użytkowania w 2007 r. Budynek jest dwukondygnacyjny. Jedna jego część jest przesunięta względem drugiej o pół kondygnacji. Najniższa część, tzw. niski parter, zajmują pomieszczenia gospodarcze, kotłownia i garaż. Na parterze znajdują się część dzienna z kuchnią, jadalnią i łazienką oraz z miejscem do prania. Na półpiętrze znajdują się sypialnie, salon  i łazienka. Na piętrze (poddaszu) zlokalizowano sypialnię i garderobę, zagospodarowany jest strych - dwa pokoje mieszkalne.  Powierzchnia: ogólna budynku wskazana przez biegłego: 211,62 m kw. Powierzchnia użytkowa budynku wskazana przez biegłego (bez garażu i kotłowni): 184,13 m kw.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 584.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 389.733,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę: 58.460,00 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.55 1600 1055 1845 5863 4000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Elaborat szacunkowy, zawierający szczegółowy opis przedmiotowej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w Chełmie Śląskim.

Nieruchomość można oglądać przed licytacją w dniu 08 maja 2019 r. w godz. 11.00 - 11.30. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny (Sygn. akt I Co 2123/14) w terminie dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 530 079 019.

Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Komornik Sądowy
Krzysztof Sułuja

Image things

Mysłowice , Śląskie

394 000 zł | 284,00 m2

  • cena: 394 000 zł
  • 1 387 za m2
Image things

Mysłowice , Śląskie

121 721 zł | 2 pokoje | 61,61 m2

  • cena: 121 721 zł
  • 1 976 za m2
Image things

Mysłowice , Śląskie

126 140 zł | 33,90 m2

  • cena: 126 140 zł
  • 3 721 za m2