Kraków, Krowodrza

Mieszkanie | 197 081 zł | 37,00 m2 | 1 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie


Anna Niemczyk


Kancelaria Komornicza, al. Pokoju 29B/37,31-564 Kraków


tel. 12 414 38 30, fax. 12 414 38 29


www.e-komornikdumnicki.plSygnatura: KM 74/18
OBWIESZCZENIE

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszka Dumnickiego Asesor Anna Niemczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-105, odbędzie sięPIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika: , położonego/ej przy Mazowiecka 106/5 30-023 M. Kraków, dla którego/ej Sąd Rejonowy dla Krakowa-SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00203510/6. W skład nieruchomości wchodzi: lokal mieszkalny nr 5 położony w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 106.
Suma oszacowania wynosi 262 775,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 081,25 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 277,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MBS Wieliczka Filia I Kraków 50 86190006 0030 0025 8049 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w dniach 2 i 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 15 do 16, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.e-komornikdumnicki.pl.


Komornik SądowyAnna Niemczyk

Image things

Kraków , Stare Miasto

1 500 000 zł | 170,00 m2

  • cena: 1 500 000 zł
  • 8 824 za m2
Image things

Kraków , Łagiewniki-Borek Fałęcki

597 000 zł | 5 pokoi | 124,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 597 000 zł
  • 4 803 za m2
Image things

Kraków , Dębniki

339 054 zł | Kawalerka | 56,34 m2 | 2 piętro

  • cena: 339 054 zł
  • 6 018 za m2