Bochnia, Małopolskie

Dom | 209 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bochni


Michał Drzymała


Kancelaria Komornicza, Sądecka 1A, Bochnia, 32-700 Bochnia


tel. 146123734 / fax. 146123734


Sygnatura: KM 508/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Brzeska 108, 32-700 Bochnia 001, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1O/00034385/1.


Suma oszacowania wynosi 279 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 209 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
17.04.2019 10:30 - 10:45

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Michał DrzymałaImage things

Bochnia , Małopolskie

5 910 125 zł | 1,00 m2

  • cena: 5 910 125 zł
  • 5 910 125 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

2 480 012 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 480 012 zł
  • 2 480 012 za m2
Image things

Bochnia , Małopolskie

1 806 555 zł | 721,00 m2

  • cena: 1 806 555 zł
  • 2 506 za m2