Godzimierz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 20 625 zł | Kawalerka | 44,27 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku


Krystyna Teresa Pietrak


Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 51, Szczecinek, 78-400 Szczecinek


tel. 94 37142 11; 947192029 / fax. 94 37142 13


Sygnatura: Km 1821/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy Jasna 3, 78-400 Szczecinek, pokój , odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Godzimierz 2/3, 78-422 Gwda Wielka, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00029167/9.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z pokoju, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju o łącznej powierzchni 44,27 m(2), Z lokalem związany jest udział we współwłasności pozostałych wspólnych części budynku i działki gruntu nr 216/13 (KW 28284), na której posadowiony jest budynek do 2080/10000 części. Działka nr 216/13 położona w obrębie ewidencyjnym 0115 Marcelin, objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek. Działka nr 216/13 obręb Marcelin znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MU, KL1. Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych. KL1 drogi lokalne.
UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG . ZGODNIE Z ART. 1 UST. 1 PKT 1A I 3  W ZW. Z ART. 4 PKT  1  W ZW. Z ART. 6 UST. 1 PKT 1.  W ZW. Z ART. 7 UST. 1 PKT 1A  USTAWY Z DNIA 9.09.2000 R. O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI CIĄŻYŁ BĘDZIE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% WYLICYTOWANEJ CENY.


Suma oszacowania wynosi 27 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Koszalinie 41 10202791 0000 7202 0060 3779 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku mieszczącym się pod adresem: Jasna 3, Szczecinek, 78-400 Szczecinek.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Krystyna Teresa PietrakImage things

Sulnówko , Kujawsko-Pomorskie

95 250 zł | 99,50 m2

  • cena: 95 250 zł
  • 957 za m2
Image things

Bajerze , Kujawsko-Pomorskie

1 227 065 zł | 584,11 m2

  • cena: 1 227 065 zł
  • 2 101 za m2
Image things

Lubiewo , Kujawsko-Pomorskie

208 200 zł | 110,44 m2

  • cena: 208 200 zł
  • 1 885 za m2