Mińsk Mazowiecki, Mazowieckie

Dom | 256 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim


Ryszard Lewandowski


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 13, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki


tel. 25 661-20-09 / fax.


Sygnatura: Km 6995/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Ryszard Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Stefana Okrze 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Graniczna 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00001666/8.


Suma oszacowania wynosi 342 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 26 1020 1026 0000 1502 0286 3173.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
12.03.2019 - 22.03.2019 11:00 - 12:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Ryszard LewandowskiImage things

Mińsk Mazowiecki , Mazowieckie

146 667 zł | 46,20 m2

  • cena: 146 667 zł
  • 3 175 za m2
Image things

Mińsk Mazowiecki , Mazowieckie

166 249 zł | 3 pokoje | 62,20 m2 | Parter

  • cena: 166 249 zł
  • 2 673 za m2
Image things

Mińsk Mazowiecki , Mazowieckie

128 281 zł | 2 pokoje | 54,90 m2 | Parter

  • cena: 128 281 zł
  • 2 337 za m2