Gdynia, Chwarzno-Wiczlino

Dom | 534 000 zł | 191,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 534 000 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 191,20 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 2 793 zł
 • Ulica: Prostokątna 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 53 400 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26764X62681291
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 52/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13683.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzącej działalność gospodarczą w upadłości z siedzibą w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 222/18, na mocy art. 320 ustawy - Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 20 lutego 2019 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości:
Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 867, o powierzchni 387 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 191,2 m2, położonej w Gdyni Chwarznie przy ulicy Prostokątnej 2, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00015131/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą: 534.000,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych)


Oferty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz
SSR Anna Morawska, z dopiskiem „PRZETARG Sygn. akt VI GUp 222/18” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym)
oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Na kopercie należy podać dane oferenta oraz określić nieruchomość, której oferta dotyczy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2019 r., o godz. 1015, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy:
Halina Kacprzak RAIDO-SABER w upadłości, ul. Balladyny 24, 81-524 Gdynia, prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 06 1090 2620 0000 0001 4195 4037, i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu),
oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A,tel. nr 504 271 728, e-mail: [email protected]

Image things

Gdynia , Chylonia

150 000 zł | 75,00 m2

 • cena: 150 000 zł
 • 2 000 za m2
Image things

Gdynia , Pomorskie

221 250 zł | 2 pokoje | 56,24 m2 | Parter

 • cena: 221 250 zł
 • 3 934 za m2
Image things

Gdynia , Dąbrowa

245 867 zł | 73,62 m2

 • cena: 245 867 zł
 • 3 340 za m2