Gdynia, Chylonia

Dom | 1 552 000 zł | 314,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 552 000 zł
 • Miasto: Gdynia
 • Powierzchnia: 314,90 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 4 929 zł
 • Ulica: Przemysłowa 14
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 155 200 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26763X62678949
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 52/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13683.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzącej działalność gospodarczą w upadłości z siedzibą w Gdyni, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 222/18, na mocy art. 320 ustawy - Prawo Upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 20 lutego 2019 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr 2724, o powierzchni 549 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 314,9 m2 , położonej w Gdyni Orłowie przy ulicy Przemysława 14, wpisanej do Księgi Wieczystej KW GD1Y/00009550/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę wywoławczą: 1.552.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych


Oferty należy składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz
SSR Anna Morawska, z dopiskiem „PRZETARG Sygn. akt VI GUp 222/18” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym)
oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Na kopercie należy podać dane oferenta oraz określić nieruchomość, której oferta dotyczy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2019 r., o godz. 1015, Sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy:
Halina Kacprzak RAIDO-SABER w upadłości, ul. Balladyny 24, 81-524 Gdynia, prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 06 1090 2620 0000 0001 4195 4037, i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu),
oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A,tel. nr 504 271 728, e-mail: [email protected]

Image things

Gdynia , Witomino-Leśniczówka

142 500 zł | Kawalerka | 34,66 m2 | 4 piętro

 • cena: 142 500 zł
 • 4 111 za m2
Image things

Gdynia , Redłowo

17 925 zł | 1,00 m2

 • cena: 17 925 zł
 • 17 925 za m2
Image things

Gdynia , Mały Kack

9 500 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 9 500 000 zł
 • 9 500 000 za m2