Ścięgny, Dolnośląskie

Obiekt | 63 994 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza I licytacjęnieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 552, położona w Ścięgnach nr 61 (24) gmina Podgórzyn , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze

prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00001943/7.

Licytacja odbędzie się w dniu 13-05-2019 r. o godz. 09:00 w sali nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 85 325,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 63 993,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 8 532,50 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra

nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zgorzelec , Dolnośląskie

175 500 zł | 3 pokoje | 83,04 m2 | 1 piętro

  • cena: 175 500 zł
  • 2 113 za m2
Image things

Lubomierz , Dolnośląskie

51 000 zł | 2 pokoje | 56,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 51 000 zł
  • 901 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

180 500 zł | 4 pokoje | 140,65 m2

  • cena: 180 500 zł
  • 1 283 za m2