Słupsk, Pomorskie

Dom | 82 950 zł | 266,25 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy , 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Piłsudskiego 73, 76-200 Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00063943/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w skład której wchodzi: - działka gruntu obrębu 0009 o nr ewidencyjnym 839/6 o pow. 0,0845 ha; - budynek mieszkalny wolno stojący o pow.użytkowej 266,25 m2, częściowo podpiwniczony; - garaż w zabudowie wolno stojącej o pow. 18,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 110 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 060,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 06 16001462 1870 0855 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jadwiga Żuralska

Image things

Słupsk , Pomorskie

430 269 zł | 851,40 m2

  • cena: 430 269 zł
  • 505 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

150 363 zł | 2 pokoje | 49,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 150 363 zł
  • 3 038 za m2
Image things

Słupsk , Pomorskie

47 000 zł | 21,26 m2

  • cena: 47 000 zł
  • 2 211 za m2