Mosina, Wielkopolskie

Dom | 4 590 750 zł | 322,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Arkadiusz Wajnor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Śremie z siedzibą przy Franciszkańska 4, 63-100 Śrem, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 62-050 Mosina, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1M/00021082/2.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość posiada łączną powierzchnię 0,6674 ha. Składa się z jednej działki gruntu o nr ew. 2710/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem garażowym oraz zespołem budynków o funkcji handlowo-usługowej z zapleczem socjalno-biurowo-magazynowym. Na części nieruchomości znajduje się brukowany parking samochodowy. Nieruchomość ma dostęp do przebiegających w ciągu drogi dojazdowej sieci uzbrojenia technicznego: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budynek mieszkalny: jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony, wzniesiony w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty stropodachem. Stan techniczny budynku określono jako bardzo dobry, nie wykazujący istotnego zużycia technicznego. Wnętrza pomieszczeń wykończone zostały przy użyciu dobrej jakości materiałów. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 322,1 m2 (mieszkalna) + 28,4 m2 (powierzchnia techniczna - kotłownia i pomieszczenie składu opału). Budynek garażowy: parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony na tyłach budynku mieszkalnego, wykonany w technologii murowanej, przykryty stropodachem jednospadowym. Budynek utrzymany w dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 58,4 m2. Budynki o funkcji handlowo-biurowej z zapleczem: zespół trzech budynków połączonych ze sobą i stanowiących funkcjonalną oraz gospodarczą całość. Budynki parterowe, podpiwniczone, wzniesione w technologii murowanej. Zabudowa utrzymana w dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz. Powierzchnia użytkowa zespołu budynków wynosi: 394,9 m2 w tym: a) powierzchnia biurowa z zapleczem socjalnym - 152,4 m2, b) powierzchnia handlowo-usługowa - 91,2 m2, c) powierzchnia magazynowa (podpiwniczenie) - 42,2 m2. d) powierzchnia techniczna (kotłownia i bunkry na opał) - 109,1 m2. Wiata magazynowa: wykonana w konstrukcji stalowej, z dachem pokrytym blachą trapezową i ścianą osłonową częściowo murowaną, częściowo pokrytą blachą trapezową, o powierzchni zabudowy około 92 m2. Powierzchnia pod wiatą jest oświetlana elektrycznie. Budynek o funkcji handlowo-usługowej z zapleczem (market spożywczy z lokalami usługowymi): budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wzniesiony w technologii szkieletowej, stalowej, przykryty stropodachem dwuspadowym. Budynek utrzymany w bardzo dobrym stanie technicznym, z dobrym standardem wykończenia wnętrz, typowym dla współczesnych budynków handlowo-usługowych. Powierzchnia zabudowy wynosi: 1150 m2, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi: 1063,26 m2, w tym: a) powierzchnia marketu spożywczego z zapleczem - 765,96 m2, b) powierzchnia handlowo-usługowa (lokale handlowo-usługowe) - 297,3 m2. Na części przedmiotowej nieruchomości (części handlowo-usługowej - market spożywczy) zawarta jest umowa dzierżawy (na czas oznaczony do lipca 2021 r.). Na części handlowo-biurowej przedmiotowej nieruchomości zawarta jest druga umowa dzierżawy (na czas nieoznaczony). W obu przypadkach zmiana właściciela nieruchomości (będąca wynikiem sprzedaży egzekucyjnej) powoduje, że nowy właściciel wstępuje w prawa i obowiązki właściciela dotychczasowego i zgodnie z treścią art. 1002 Kpc może taką umowę wypowiedzieć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, o ile umowa nie przewiduje okresu krótszego.

Suma oszacowania wynosi 6 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 590 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 612 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 4027 0000 1702 1320 9251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Śremie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 4, Śrem, 63-100 Śrem.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

  • cena: 557 800 zł
  • 557 800 za m2
Image things

Wyskoć , Wielkopolskie

55 343 zł | 3 pokoje | 70,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 55 343 zł
  • 789 za m2
Image things

Koszanowo , Wielkopolskie

1 472 541 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 472 541 zł
  • 1 472 541 za m2