Ogrodzieniec, Śląskie

Obiekt | 1 009 875 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-04-2019r. o godz. 09:30
w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul.Leśna 4 w sali nr 4, odbędzie
się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 99, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW CZ1Z/00047031/9 .
Nieruchomość stanowi działki : o numerach ewidencyjnych 2555 , 2558/2, 2558/3 o łącznej powierzchni 0,6730 ha .
Działka o numerze 2558/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym .
Działka o numerze 2558/3 zabudowana jest budynkiem hali produkcyjnej wraz z częścią socjalną.
Budynek magazynowy znajduje się we wschodniej granicy działek 2558/2 i 2558/3.
Działka o numerze 2555 jest nieogrodzona , niezagospodarowana, nie jest uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 1 346 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 009 875,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134 650,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest w dniu 28-04-2019r przelewem na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu : Bank Gospodarstwa Krajowego O.w Katowicach:73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem ICo 769/18 albo w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,komornik,
ich małżonkowie ,dzieci ,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji ,osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać od godziny 10:00 do godziny 14:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 , Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie ICo 769/18.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel: 32 67 11 680.
Uwaga:Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca .

Image things

Ogrodzieniec , Śląskie

79 400 zł | 4 pokoje | 78,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 79 400 zł
  • 1 011 za m2