Gliwice, Śląskie

Dom | 268 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Grzegorz Zachmost na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy Tokarska 21A, 44-100 Gliwice, dla której SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00004516/5.
Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Tokarskiej 21A , działka nr 1196 o powierzchni 944 m2,

Suma oszacowania wynosi 402 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski Oddział w Gliwicach 36 1050 1298 1000 0022 2400 8215.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Zachmost

Image things

Gliwice , Śląskie

1 149 600 zł | 376,76 m2

  • cena: 1 149 600 zł
  • 3 051 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

500 000 zł | 225,00 m2

  • cena: 500 000 zł
  • 2 222 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

64 725 zł | 28,68 m2

  • cena: 64 725 zł
  • 2 257 za m2