Mława, Mazowieckie

Dom | 62 067 zł | 52,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1 B, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: dane osobowe w aktach sprawy dane osobowe w aktach sprawy, położonej przy Piechowskiego 12, 06-500 Mława, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00040359/5.
Opis nieruchomości:
- działkę o powierzchni 440 m kw. zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 65 m kw., powierzchni uzytkowej 52,50 m kw. i kubaturze 171 m sześcienne. Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stan techniczno-uzytkowy budynku niski. Na działce jest zlokalizowana również szopa drewniana w złym stanie technicznym i jako objekt nie związany trwale z gruntem nie podlega wycenie.Nieruchomość ogrodzona, słabo zagospodarowana. Dłużnik zawarł umowę najmu nieruchomości w dniu 01.01.1996r. na czas nieoznaczony, biegły rzeczoznawca oszacował wartość najmu nieruchomości na kwotę zł.17.900,00. Wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem obciążeń wynosi zł.75.200,00

Suma oszacowania wynosi 93 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 310,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mława 15102015920000210200543538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Mława , Mazowieckie

90 525 zł | Kawalerka | 33,58 m2 | Parter

  • cena: 90 525 zł
  • 2 696 za m2