Dzierzgowo, Mazowieckie

Obiekt | 79 533 zł | 1 372,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jerzy Berdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: dane osobowe w aktach sprawy, położonej przy , 06-520 Dzierzgowo, dla której Sąd Rejonowy w Mławie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1M/00044209/7.
Opis nieruchomości:
- działkę nr ewidencyjny 142/3, jednostka rejestrowa G.254, Obręb 8 Dzierzgowo, Jednostka ewidencyjna Dzierzgowo, powiat mławski o powierzchni 0,7900 ha oddana w wieczyste użytkowanie do dnia 16.09.2095r. zabudowana budynkiem magazynu zbożowego o powierzchni zabudowy 1 372 m kw., powierzchni użytkowej 1 312 m kw, oraz kubaturze 5 488 m kw, która stanowi odrębny przedmiot własności. Budynek w niskim stanie technicznym, wybudowany prawdopodobnie w 1985r.. Budynek nie wykończony, stan surowy otwarty, bez instalacji. Dojazd do nieruchomości drogą gminną asfaltową. Uzbrojenie - w zasięgu wodociąg oraz energia elektryczna. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Zgodnie z przepisem art 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Przed przystąpieniem do przetargu licytant winien okazać sędziemu dokumenty potwierdzające, iż posiada status rolnika indywidualnego, dlatego uprasza się licytantów aby przed wpłaceniem wadium skontaktowali się z kancelarią komornika celem ustalenia jakie dokumenty licytant winien mieć przy sobie w chwili przystąpienia do licytacji.

Suma oszacowania wynosi 119 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 533,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Mława 15102015920000210200543538.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jerzy Berdyga

Image things

Radom , Młodzianów

131 355 zł | 3 pokoje | 69,86 m2 | 4 piętro

  • cena: 131 355 zł
  • 1 880 za m2
Image things

Warszawa , Targówek

291 400 zł | 3 pokoje | 53,50 m2 | 10 piętro

  • cena: 291 400 zł
  • 5 447 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

4 299 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 299 750 zł
  • 4 299 750 za m2