Nasielsk, Mazowieckie

Dom | 705 600 zł | 260,85 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Patryk Śmiarowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Makowa 3,Stare Pieścirogi, 05-190 Nasielsk, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00011177/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr ewidencyjny 200/1- o znacznie wydłużonym kształcie i powierzchni 1200 m2,nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Niewielka część działki posiada dostęp do wodociągu, kolektora kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej niskiego napięcia zlokalizowanych na przedmiotowej działce i działkach sąsiednich. Ponadto nad niewielkiej częścią działki znajduje się napowietrzna linia średniego napięcia. Działka niezabudowana, w przeważającej części porośnięta kilkunastoletnim lasem świerkowym, w części porośnięta roślinnością trawiastą oraz miejscowo zakrzewiona. Działka nr ewidencyjny 200/4-o znacznie wydłużonym kształcie i powierzchni 10300 m2,nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Niewielka część działki posiada dostęp do wodociągu, kolektora kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej niskiego napięcia zlokalizowanych na przedmiotowej działce i działkach sąsiednich. Ponadto nad niewielkiej częścią działki znajduje się napowietrzna linia średniego napięcia. Działka niezabudowana, w przeważającej części porośnięta kilkunastoletnim lasem świerkowym, w części porośnięta roślinnością trawiastą oraz miejscowo zakrzewiona. Działka nr ewidencyjny 199/1- o nieforemnym wydłużonym kształcie i powierzchni 3000 m2 ,na niewielkim odcinku przylega do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową oraz posiada przyłącze energii elektrycznej, przyłącze do kolektora kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze do wodociągu. Na terenie działki zlokalizowane sa dwa budynki mieszkalne jednorodzinne (z 1973 r. i z 2000 r.) oraz budynek do celów działalności gospodarczej z częścią garażowo- gospodarczą (w realizacji). Teren przy zabudowaniach w części ogrodzony, w części przeznaczony na utwardzone pieszo- jezdne ciągi komunikacyjne, w części zagospodarowany na przydomowe tereny zielone. Budynek mieszkalny z 1973 r.- wolnostojący o dwóch kondygnacjach mieszkalnych (parter, piętro) w całości podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropy w budynku żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej, czterospadowy, pokryty blachą płaską. Budynek wyposażony w instalacje: wodno -kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania (piec na ekogroszek). Powierzchnia zabudowy wynosi 62 m2. Budynek mieszkalny z 2000r.- wolnostojący o dwóch kondygnacjach mieszkalnych (parter, poddasze) w części podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropy w budynku żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, pokryty blachodachówką. Budynek wyposażony w instalacje: wodno -kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania (piec na olej opałowy). Powierzchnia zabudowy wynosi 119 m2. Budynek do celów działalności gospodarczej z częścią garażowo- Gospodarczą w realizacji- wolnostojący jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Stropodach jednospadowy, kryty papą, w części ceglasty w części o konstrukcji lekkiej- drewniany Budynek wyposażony w instalacje: wodno -kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania (brak części instalacji i znacznej części osprzętu instalacyjnego). Budynek w stanie niewykończonym Powierzchnia zabudowy wynosi 260,85 m2.

Suma oszacowania wynosi 940 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 705 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 83 1240 5309 1111 0000 5045 0969.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Nasielsk , Mazowieckie

170 900 zł | 135,54 m2

  • cena: 170 900 zł
  • 1 261 za m2
Image things

Nasielsk , Mazowieckie

777 375 zł | 252,67 m2

  • cena: 777 375 zł
  • 3 077 za m2
Image things

Nasielsk , Mazowieckie

777 375 zł | 300,00 m2

  • cena: 777 375 zł
  • 2 591 za m2