Ławsk, Podlaskie

Obiekt | 32 475 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Grajewie z siedzibą przy Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Radziłów, Słucz, Wąsosz,Ławsk, 19-213 Radziłów, dla której Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Grajewie prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1G/00028266/9.
Opis nieruchomości:
działki 146/16, 146/30 są położone w miejscowości Słucz; wycena działek działka nr 146/16 o pow. 434mkw niezabudowana - suma oszacowania wynosi 1900,00zł, cena wywołania wynosi 1425,00zł; rękojmia w wysokości 190,00zł działka nr 146/30 o pow. 4410mkw- znajduje się na niej szambo; suma oszacowania wynosi 6400,00zł, cena wywołania wynosi 4800,00zł; rękojmia w wysokości 640,00zł działka nr 172/48 o powierzchni 0,5858 ha położona w miejscowości Ławsk - zabudowana budynkiem użytkowym; suma oszacowania wynosi 35000,00zł, cena wywołania wynosi 26250,00zł; rękojmia w wysokości 3500,00zł

Suma oszacowania wynosi 43 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A oddział Białystok 66102013320000180200373423.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grajewie mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 1, Grajewo, 19-200 Grajewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Sosnowska

  • cena: 70 381 zł
  • 70 381 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

15 660 zł | 18,78 m2

  • cena: 15 660 zł
  • 834 za m2
Image things

Biała Woda , Podlaskie

590 000 zł | 164,50 m2

  • cena: 590 000 zł
  • 3 587 za m2