Janczowa, Małopolskie

Dom | 203 600 zł | 124,57 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 8:30 w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości:
działka nr 151 o pow. 2,71 ha położona w miejscowości Janczowa gmina Korzenna, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 124,57 m2, po przeprowadzonym częściowym remoncie oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 64,23 m2, objęta księgą wieczystą NS1S/00003990/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, stanowiącej własność dłużnika:


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 305.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 203.600,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr: 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924 w PKO BP S.A.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 01 kwietnia 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2019 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy
Robert Lorek

Image things

Kraków , Stare Miasto

499 650 zł | 3 pokoje | 95,68 m2 | 4 piętro

  • cena: 499 650 zł
  • 5 222 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

38 250 zł | 1,00 m2

  • cena: 38 250 zł
  • 38 250 za m2
Image things

Tarnów , Małopolskie

3 308 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 308 667 zł
  • 3 308 667 za m2