Toruń, Mokre

Obiekt | 1 867 960 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosław Grajkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu z siedzibą przy Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 316, odbędzie się druga licytacja nieruchomości , położonej przy ul. Grudziądzka 144, 87-100 Toruń, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00018732/9.
Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 164 i nr 165, o powierzchni 0,1414 ha, zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego i budynkiem mieszkalnym. Cena nieruchomości została pomniejszona o koszty naprawienia wady prawnej nieruchomości, jaką jest posadowienie części budynku handlowego na sąsiedniej nieruchomości. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe tj. prawo użytkowania oszacowane na kwotę 815.000,00 zł za okres 6 lat i 3-miesięcy, którego wartość w przypadku pełnego pokrycia w cenie nabycia wynikająca z planu podziału, zostanie nabywcy zwrócona w wysokości proporcjonalnej za okres użytkowania. Natomiast jeżeli nie znajdzie pełnego pokrycia w cenie nabycia, to wygaśnie, zaś uprawniony z tego prawa będzie mógł uczestniczyć w planie podziału i uzyskać ekwiwalent za wygasłe prawo (art. 1000 § 3 kpc).

Suma oszacowania wynosi 2 801 940,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 867 960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 280 194,00 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona nakonto Sądu Rejonowego w Toruniu: BGK 62 11301017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Jarosława Grajkowskiego: PKO BP SA 43 10205011 0000 9702 0016 3402 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu mieszczącym się pod adresem: Młodzieżowa 31, Toruń, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Jarosław Grajkowski

Image things

Toruń , Jakubskie Przedmieście

50 000 zł | Kawalerka | 12,08 m2 | 4 piętro

  • cena: 50 000 zł
  • 4 139 za m2
Image things

Toruń , Jakubskie Przedmieście

150 000 zł | Kawalerka | 38,32 m2 | 1 piętro

  • cena: 150 000 zł
  • 3 914 za m2
Image things

Toruń , Stare Miasto

110 000 zł | 26,64 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 4 129 za m2