Pisz, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 78 267 zł | 3 pokoje | 46,54 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu WALDEMAR MACIEJCZYK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piszu z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, pokój VI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Lipowa , 12-200 Pisz, dla którego Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00025841/2.

Suma oszacowania wynosi 117 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 740,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piszu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

WALDEMAR MACIEJCZYK

Image things

Pisz , Warmińsko-Mazurskie

90 580 zł | 60,44 m2

  • cena: 90 580 zł
  • 1 499 za m2