Pniewy, Mazowieckie

Dom | 577 500 zł | 117,06 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Michrów, 05-652 Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00006682/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna o pow. 6,96 ha położona w msc. Michrów, ( obręb: 0022), gm. Pniewy, pow. grójecki woj. mazowieckie, składająca się z niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 79/2 o powierzchni 2,0000 ha oraz działki nr 80 o powierzchni 4,9600 ha zabudowanej: -dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 150,71 m kw. -podpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 117,06 m kw. -jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 93,22 m kw. Na działce nr 80 znajdują się nasadzenia malin. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1G/00006682/0. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik informuje o obowiązku zawartym w Ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015r. poz 626). Stosownie do art. 4 ciężar obowiązku podatkowego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, telefonicznie /(48)- 664-69-96/ oraz na stronie www.komornik-grojec.pl w sprawie KM 418/17).

Suma oszacowania wynosi 770 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 577 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 77 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Pniewy , Mazowieckie

290 250 zł | 104,97 m2

  • cena: 290 250 zł
  • 2 765 za m2