Wałbrzych, Dolnośląskie

Obiekt | 426 738 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Asesor Edward Chmura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Starachowicka , 58-302 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00006471/3.
Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 05-12-2089r., budynek i urządzenie stanowiące odrębna nieruchomość , grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 05-12-2089r. wraz z budyniem i urządzeniami stanowiącymi odrębna nieruchomość położonej w Wałbrzychu, obręb Stary Zdrój przy ul. Starachowickiej. Działki nr: 312/5, 312/3, 231/6, 312/29, 312/30, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15, 312/16, 312/17, 312/18, 312/19, 312/20, 312/21, 312/22, 312/23, 312/24, , 312/25, 312/26, 312/9, 312/32, 312/33. Łączna powierzchnia działek zgodnie z zapisem w KW wynosi 5,6480ha.

Suma oszacowania wynosi 568 984,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 426 738,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 898,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Zastępca Asesor Edward Chmura

Image things

Wałbrzych , Nowe Miasto

288 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 288 000 zł
  • 288 000 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

194 000 zł | 1 149,00 m2

  • cena: 194 000 zł
  • 169 za m2
Image things

Wałbrzych , Sobięcin

10 533 zł | 17,36 m2

  • cena: 10 533 zł
  • 607 za m2