Gdów, Małopolskie

Obiekt | 338 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ,Podolany, 32-420 Gdów, dla której SĄD REJONOWY DOBCZYCE V ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W DOBCZYCACH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2Y/00020511/9.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w miejscowości Podolany, skladającej się z działki ewid. nr 206 o pow.400m2, zabudowanej częścią budynku o funkcji mieszkalno - usługowej. Przed budynkiem znajduje się parking dla klientów. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej dwukierunkowej / droga wojewódzka nr 966 /. Urządzenia infrastruktury technicznej na działce. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagosp. Przestrzennego działka znajduje się częściowo w obszarze KK -tereny kolei, oraz częściowo w obszarze KD-G - tereny komunikacji dróg publicznych i wewnętrznych. Stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany. Część budynku posadowiona jest na działce nr 206 należącej do dłużnika, a część znajduje się na działce sąsiedniej - nr 207 będącejwłasnością innych podmiotów.

Suma oszacowania wynosi 507 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 338 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15102028920000510200177840. Rękojmię należy wpłacać na wyżej podany rachunek bankowy uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka

Image things

Kłaj , Małopolskie

311 637 zł | 175,80 m2

  • cena: 311 637 zł
  • 1 773 za m2
Image things

Zgłobice , Małopolskie

2 464 362 zł | 194,00 m2

  • cena: 2 464 362 zł
  • 12 703 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

1 006 522 zł | 204,80 m2

  • cena: 1 006 522 zł
  • 4 915 za m2