Nowy Sącz, Małopolskie

Mieszkanie | 65 333 zł | 42,42 m2 | 4 piętro

- 64 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku o godz. 8:30 w sali nr 207 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Nowym Sączu przy ulicy Sienkiewicza nr budynku 23 nr lokalu 30, administrowanego przez Grodzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Sączu, lokal usytuowany jest na 4 piętrze budynku wielorodzinnego, ma powierzchnię użytkową 42,42 m2 , przysługującego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 98.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 65.333,34 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr: 37 1020 3453 0000 8902 0011 0924 w PKO BP S.A.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 25 marca 2019 roku do dnia 08 kwietnia 2019 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy
Robert Lorek

Image things

Nowy Sącz , Małopolskie

25 000 zł | 16,20 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 1 543 za m2
Image things

Nowy Sącz , Małopolskie

314 267 zł | 110,00 m2

  • cena: 314 267 zł
  • 2 857 za m2