Złocieniec, Zachodniopomorskie

Obiekt | 7 722 953 zł | 6 040,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jasna 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, pokój II, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Drawska 23A, 78-520 Złocieniec, dla której Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1D/00003898/9.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr 36/3 w użytkowaniu wieczystym o pow. 3,6297 ha ( nr KW KO1D/00003898/9), Działka gruntu nr 36/4 o pow. 2,2322 ha w użytkowaniu wieczystym nr KW KO1D/00010774/6). Łączna powierzchnia działek 5,8619 ha oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki : Budynek hali produkcyjno-magazynowej (projektowana przetwórnia ryb) o pow. użytkowej 6.040,64 m2, budynek socjalno-biurowy o pow. użytkowej 2.592,60 m2 ( w tym niezagospodarowane I piętro o pow. użytkowej 1.387,50 m2), budynek hali podczyszczalni ścieków o pow. 712,12 m2, wiatą konstrukcji stalowej o pow. użytkowej 91,58 m2, budynek socjalny- stróżówka o pow. użytkowej 21,79 m2.

Suma oszacowania wynosi 11 584 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 722 953,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 158 443,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA Oddział w Łobzie 18 1240 3871 1111 0010 1182 2935.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim mieszczącym się pod adresem: ul. Jasna 3, Drawsko Pomorskie, 78-500 Drawsko Pomorskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marek Wójcik

  • cena: 38 000 zł
  • 38 000 za m2
Image things

Drawsko Pomorskie , Zachodniopomorskie

47 025 zł | Kawalerka | 33,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 47 025 zł
  • 1 395 za m2
Image things

Chojna , Zachodniopomorskie

163 133 zł | 1,00 m2

  • cena: 163 133 zł
  • 163 133 za m2