Siemiątkowo, Mazowieckie

Dom | 526 125 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Jacek Jędrzejczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą przy Reymonta 3, 06-500 Mława, pokój 1b, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Łaszewo 8, 09-135 Siemiątkowo, dla której SĄD REJONOWY ŻUROMIN VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W ŻUROMINIE prowadzi księgę wieczystą o numerze PL2M/00005921/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowych o charakterze rolnym położonej w miejscowości Łaszewo (gmina Siemiątkowo), stanowiącej własność o łącznej powierzchni 7,5097 ha. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych o nr. 25, 23/2, 90. Baza gospodarcza znajduje się na działce nr 25. W skład bazy gospodarczej wchodzi budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, zespół budynków inwentarsko-garażowo-gospodarczych oraz budynek inwentarski; działka wyposażona w energię elektryczną, sieć wodociągową, szambo; baza gospodarcza ogrodzona od strony południowej (droga dojazdowa) oraz wschodniej i zachodniej. Działka nr 23/2 stanowi grunt w kształcie zbliżony do prostokąta, równy, nieogrodzony. Dojazd do tej działki następuje poprzez działkę nr 25 lub drogą utwardzoną od strony wschodniej działki. Działka nr 90 stanowi grunt w kształcie zbliżony do prostokąta; wykorzystywana pod uprawy polowe, w jej zachodniej części znajduje się las mieszany sosnowo-brzozowy; wskaźnik zadrzewienia 0,4. Wskaźnik bonitacji gruntów nieruchomości wynosi 0,15, co klasyfikuje je do gruntów średnich jakościowo. W strukturze gruntów dominują grunty klasy VI oraz V stanowiących łącznie 79% gruntów wchodzących w skład gospodarstwa. Na działce nr 25 widnieje służebność mieszkania polegająca na bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu z całego piętra w domu mieszkalnym wraz z prawem korzystania ze wszystkich urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkim mieszkańcom domu (strychu i piwnicy) wraz z prawem swobodnego poruszania się po całym obejściu zgodnie z umową darowizny z dnia 07-01-2010 r. - prawo ustanowione na rzecz xxx. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą w Żurominie nr PL2M/00005921/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (podział według działek): - działka nr 25 - 608.600,00 zł (obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym) - działka nr 23/2 - 68.400,00 zł - działka nr 90 - 24.500,00 zł (łącznie 701.500,00 zł) (wartość nieruchomości z uwzględnieniem obciążeń 633.500,00 zł) Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: - działka nr 25 - 456.450,00 zł - działka nr 23/2 - 51.300,00 zł - działka nr 90 - 18.375,00 zł (łącznie 526.125,00 zł) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 60.860,00 zł (działka nr 25), 6.840,00 zł (działka nr 23/2), 2.450,00 zł (działka nr 90); łącznie 70.150,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację przelewem na konto komornika: Bank Pekao S.A. 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 z opisem "wadium KW PL2M/00005921/6", w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Suma oszacowania wynosi 701 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 526 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Warszawa , Praga-Południe

109 500 zł | Kawalerka | 24,14 m2 | 2 piętro

  • cena: 109 500 zł
  • 4 536 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

125 250 zł | 3 pokoje | 64,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 250 zł
  • 1 957 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

28 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 28 000 zł
  • 28 000 za m2