Oława, Dolnośląskie

Dom | 301 125 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go listopada 12, 55-200 Oława, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul.Polna 35, 55-200 oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW/16325/3 i KW/16375/8.

Suma oszacowania wynosi 401 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Oławie mieszczącym się pod adresem: 11-go listopada 12, Oława, 55-200 Oława.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Andrzej Paluszek

Image things

Oława , Dolnośląskie

700 000 zł | 1 089,73 m2

  • cena: 700 000 zł
  • 642 za m2
Image things

Oława , Dolnośląskie

700 000 zł | 1 089,73 m2

  • cena: 700 000 zł
  • 642 za m2
Image things

Oława , Dolnośląskie

200 933 zł | 3 pokoje | 61,50 m2 | 3 piętro

  • cena: 200 933 zł
  • 3 267 za m2