Grudziądz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 83 250 zł | 2 pokoje | 36,60 m2

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że


w dniu 10 maja 2019 r.
o godz. 09:00 w sali nr 21
w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu


odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Grudziądzu przy ul. Droga Kujawska 1/42 (Os. Mniszek). Lokal położony jest na pierwszym piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,60 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Przy dużym pokoju loggia. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,00 m2.
Prawo do lokalu oszacowane zostało na kwotę 111.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 83.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 11.100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wpłaty rękojmi należy dokonać na rachunek bankowy komornika w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Grudziądzu Nr 52 1240 3998 1111 0000 4152 8008.


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.)
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

120 750 zł | 2 pokoje | 55,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 120 750 zł
  • 2 164 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

162 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 162 000 zł
  • 162 000 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

182 667 zł | 120,07 m2

  • cena: 182 667 zł
  • 1 521 za m2