Świdnica, Dolnośląskie

Mieszkanie | 126 000 zł | 3 pokoje | 50,39 m2 | 4 piętro

- 34 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. użytkowej 50.39 m2 położonego na IV piętrze bloku wielorodzinnego położonego przy ul. Dąbrowskiego 89. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3.96 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki zWC oraz przedpokoju. Lokal posiada balkon. Do lokalu doprowadzone są wszystkie media: woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie miejskie z ciepłowni. Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest jako: 5MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
położonego: 58-100 Świdnica, Dąbrowskiego 89/10
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy pod numerem 67/237 (Adres spółdzielni: 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 8), dla którego KW brak.
Suma oszacowania wynosi 168 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
126 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wałbrzychu 90 10205095 0000 5102 0140 8962 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę uiszczenia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Komornika.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 I Co 768/18 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Termin oględzin nieruchomości dla chętnych wyznaczam na dzień 27 marca 2019 r. na godz. 15:00. Chęć obejrzenia lokalu należy wcześniej zgłosić komornikowi.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 977 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Zgodnie z treścią przepisu art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do Komornika Sądowego Idy Piecuch.

Image things

Świdnica , Dolnośląskie

792 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 792 500 zł
  • 792 500 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

122 667 zł | 3 pokoje | 104,00 m2

  • cena: 122 667 zł
  • 1 179 za m2
Image things

Świdnica , Dolnośląskie

115 333 zł | 2 pokoje | 107,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 115 333 zł
  • 1 074 za m2