Łódź, Bałuty

Mieszkanie | 87 000 zł | 2 pokoje | 1,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2019 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź, pokój B, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Rojna 62a/32,blok 381, 91-134 Łódź, dla którego XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia prowadzi księgę wieczystą o numerze ..
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika położonego: 91-134 Łódź, Rojna 62a/32, blok 381, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów" (Adres spółdzielni: 91-157 Łódź, ul.Wici 1 ) Lokal usytuowany jest na parterze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łaznieki z wc o łącznej powierzchni 37,48 m2

Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 13 1020 3352 0000 1902 0072 0896.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al. Kościuszki 107, Łódź, 90-928 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marzena Jakóbczak

Image things

Łódź , Śródmieście

60 000 zł | Kawalerka | 15,97 m2 | 5 piętro

  • cena: 60 000 zł
  • 3 757 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

149 475 zł | 1,00 m2

  • cena: 149 475 zł
  • 149 475 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

7 952 115 zł | 2 803,10 m2

  • cena: 7 952 115 zł
  • 2 837 za m2