Kolno, Podlaskie

Obiekt | 796 207 zł | 443,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Bożena Grzech Zastępca Joanna Grzechmający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża ul. Polowa 15 lok.77, tel. (86) 2198117 na podstawieart. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
1 kwietnia 2019 r. o godz. 11:20
w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży przy ul. Polowej 1 w sali nr VII, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości w przedmiocie: działka oznaczona nr 2482/1 o powierzchni 0,4131ha, położona w Kolnie przy ul. Łąkowej 17 zabudowa budynkiem usługowym o nr ewid. budynku 7608 o powierzchni zabudowy 443m2 oraz niezabudowane działki rolne oznaczone numerem: działka nr 2482/2 o powierzchni 0,5784ha, działka nr 2482/3 o powierzchni 0,3128ha, działka nr 2482/4 o powierzchni 0,3226ha, działka nr 2482/5 o powierzchni 0,3306ha, działka nr 2482/6 o powierzchni 0,1585ha, działka nr 2487 o powierzchni 0,4340ha; położonych w Kolnie przy ul. Łąkowej, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: LM1L/00056849/0].
Nieruchomość obciążona jest prawem służebności.
Suma oszacowania bez uwzględnienia prawa służebności wynosi 1 252 270,00 zł.
Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa służebności wynosi 1 194 310,00 zł.
Komornik licytację rozpocznie od sumy oszacowania z uwzględnieniem prawa służebności.
Suma oszacowania z uwzględnieniem prawa służebności wynosi 1 194 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 796 207,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 431,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A 24 1600 1462 1827 7330 0000 0001.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie odgodz.9:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1, sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zambrów , Podlaskie

124 633 zł | 60,56 m2

  • cena: 124 633 zł
  • 2 058 za m2
Image things

Łomża , Podlaskie

83 000 zł | Kawalerka | 30,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 83 000 zł
  • 2 767 za m2
Image things

Białystok , Podlaskie

15 600 zł | 18,72 m2

  • cena: 15 600 zł
  • 833 za m2