Szczawno-Zdrój, Dolnośląskie

Obiekt | 1 650 700 zł | 1 845,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 48 podaje do publicznej wiadomości informację o ogloszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
niżej wymienionej nieruchomości: SZCZAWNO ZDRÓJ ul. KOPERNIKA 2, powiat WAŁBRZYSKI, woj. DOLNOŚLĄSKIE,
Księga Wieczysta Nr: SWIW/00031913/8 Nicruchomość gruntowa zabudowana oznaczona: dz. ew. nr 281 AM-4 obręb SZCZAWNO ZDRÓJ 2 o pow. 0,2872 ha, zabudowana budynkiem niefunkcjonującego Domu Wypoczynkowego „MAGNOLIA” o pow. użytkowej (bez piwnic) 1.845,15 mkw. Budynek, wzniesiony w 1914r. (starsza część czterokondygnacyjna) oraz część dobudowana w 1974r. (część dwukondygnacyjna). W budynku znajduje się: 40 pokoi hotelowych (83 miejsca noclegowe), zaplecze rekreacyjne wraz z kuchnią i stolówką. Na terenie nieruchomości istnieje możliwość zlokalizowania miejsc postojowych.
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.650.700 zł - wadium 165.070 zł - postąpienie 16.507 zł.
2. Nieruchomość stanowi przedmiot prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku.
3. Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawna Zdroju zatwierdzonego Uchwalą nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 8 czerwca 1998r. z późniejszymi zmianami, działka ewidencyjna nr 281 ul. Kopernika 2 objęta jest obszarem górniczym w sprawie wód leczniczych Szczawna Zdroju i znajduje się w granicach strefy „B” ochrony uzdrowiskowej. Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jest symbolem B.8, co stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Utrzymanie
istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością wprowadzenia funkcji usługowo-wypoczynkowej.
4. Teren, na którym znajduje się nieruchomość objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej. Obiekt
budowlany wpisany jest do wykazu zabytków powiatu walbrzyskiego (według stanu na czerwiec 2016
roku) oraz gminnej ewidencji zabytków (według stanu na 23 sierpnia 2017 roku). 5. Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2019r. o godz. 12:30 w Lądku-Zdrój siedzibie DW Rybniczanka
Wanda, ośrodku wypoczynkowym Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z 0.0., ul. Paderewskiego 5, 57-540 Lądek-Zdrój. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wplacenie wadium na konto nr 02 1090 2590 0000 0001 3620 8234, najpóźniej do dnia 13 maja 2019r

  • cena: 22 000 zł
  • 682 za m2