Kalisz, Wielkopolskie

Dom | 235 000 zł | 53,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 235 000 zł
 • Miasto: Kalisz
 • Powierzchnia: 53,00 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 4 434 zł
 • Ulica: Wał Piastowski 126
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26724X62587611
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kalisza
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości o łącznej pow.2491 m2
, stanowiącej własność Miasta Kalisza, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KZ1A/00049239/7, położonej w Kaliszu w obrębie 115 Rypinek przy ulicy Wał Piastowski nr 126, tj.:
1) działki nr 7/13 o pow. 1584 m2 , zabudowanej rozkwaterowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym,
2) niezabudowanej działki nr 8/21 o pow. 907 m2 .
Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 235.000,00 zł. Zbycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT.
Wadium w kwocie 20.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, pokój nr 36,I piętro, w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 1000 .
Działka nr 7/13 zabudowana rozkwaterowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymo pow. zabudowy 53 m2
tj. obiekt murowany, wybudowany w 1965r i budynek gospodarczy (brak danych w ewidencji gruntów i budynków). Na granicy tej działki z działką nr 8/20 znajduje się słup drewniany związany z napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia. Działka nr 8/21 niezabudowana, do zagospodarowania łącznie z działką nr 7/13.
Teren działek porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Na działce tej znajduje się nieczynna studnia oraz pozostałości fundamentów istniejących kiedyś na tym terenie obiektów oraz pozostałości starego ogrodzenia od strony ulicy Wojciecha z Brudzewa.
Ww. działki posiadają dostęp do drogi publicznej z ulicy Wojciecha z Brudzewa (dz.1/5 obr.117 Rypinek) poprzez nowo wydzieloną działkę nr 8/22. Dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, znajdujących się w ulicach: Wał Piastowski i Wojciecha z Brudzewa.
Przez teren ww. działek mogą przebiegać także inne sieci. Nabywca winien dokonać identyfikacji tych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
W dziale III księgi wieczystej nr KZ1A/00049239/7, w której zapisane są przedmiotowe działki - wpisana została odpłatna służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o w Warszawie w zakresie działki nr 8/7, z której powstała działka nr 8/21. Wpis ten stał się bezprzedmiotowy, zatem ww. Spółka wyda zgodę na bezciężarowe odłączenie działki nr 8/21 z tej księgi wieczystej.
W dziale IV księgi wieczystej nr KZ1A/00049239/7 - brak wpisów.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Miasta Kalisza oraz księgi wieczystej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualne koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę. Kwestię usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz.1614 z późn. zm.).

Image things

Kalisz , Wielkopolskie

50 077 zł | 21,93 m2

 • cena: 50 077 zł
 • 2 284 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

358 171 zł | 175,76 m2

 • cena: 358 171 zł
 • 2 038 za m2
Image things

Kalisz , Wielkopolskie

139 500 zł | 3 pokoje | 63,70 m2

 • cena: 139 500 zł
 • 2 190 za m2