Bytom, Śląskie

Mieszkanie | 192 500 zł | 2 pokoje | 114,44 m2 | 1 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 192 500 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 114,44 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 682 zł
 • Ulica: Katowicka 63
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 250 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26722X62582927
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-11 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z ułamkową niewydzieloną częścią działki gruntu, położonego w Bytomiu przy ul. Katowickiej 63/8.


Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia (ReRoŚ) przedmiotowa nieruchomość znajduje się w kwartale nr 50 MU. Tereny w tym kwartale przeznacza się na funkcje mieszkaniowo - usługowe. Nieruchomość znajduje się w strefie rewitalizacji R1, w strefie ochrony lokalnej OL3, w strefie kształtowania wysokości zabudowy O5, w strefie dostępności komunikacyjnej K0 oraz w strefie nadzoru archeologicznego ”W2”. Budynek znajduje się w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie miasta Bytomia oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków: działka nr 133/30 o powierzchni 586 m2, zapisana w księdze wieczystej KA1Y/00006510/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Działy III i IV księgi są wolne od wpisów (obciążeń). Właściciel: gmina Bytom we współwłasności.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku wzniesionego w 1903 roku. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe/ indywidualne. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, dwóch kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 114,44 m2. Lokal sprzedaje się wraz z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 4,96 m2. Stan techniczny lokalu zły. Udział, związany z lokalem, w prawie własności budynku i prawie własności działki gruntu, wynosi 87/1000.

W Wydziale Obrotu Nieruchomościami tut. urzędu (pokój nr 333) można zapoznać się z relacją kominiarską dot. przedmiotowego lokalu.

Przedmiotowy lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200). Gmina Bytom informuje, że obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy lokalu będącego przedmiotem sprzedaży, gdyż położony jest on w budynku podlegającym ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ReRoŚ” (Uchwała nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.08.2004 r.). Zgodnie z zapisem powyższego planu „ReRoŚ” przedmiotowy budynek znajduje się w strefie ochrony lokalnej OL3.

W budynku, w którym znajduje się ww. lokal, została zawiązana wspólnota mieszkaniowa. Część nieruchomości i urządzeń, które nie stanowią wyłącznej własności właściciela lokalu, staje się przedmiotem współwłasności.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Katowickiej 63 zaciągnęła kredyt, który spłacany jest ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej gromadzonych na funduszu remontowym. Nabywca nieruchomości lokalowej będzie zobowiązany do wnoszenia wpłat na ten fundusz (między innymi celem spłaty kredytu) w wysokości określonej przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Osoby zainteresowane ww. lokalem powinny skontaktować się z Punktem Obsługi Mieszkańca nr 4 w Bytomiu przy ul. Alojzjanów 4, tel. (32) 387 87 44 wew. 105, w celu zapoznania się z jego stanem technicznym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 192 500 zł, w tym cena gruntu 5 403 zł

Minimalne postąpienie wynosi 1 930 zł.

Wadium w wysokości 19 250 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Wylicytowana cena nieruchomości lokalowej płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Nabywca przejmie nieruchomość lokalową w stanie istniejącym.

Nabywca lokalu mieszkalnego z zasobów gminy obowiązany jest do zwrotu zarządcy dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego.


Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami: pok. 333, tel. (32) 283 63 63 i pok. 313a, tel. (32) 78 68 348
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl / miasto/ nieruchomości
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bytom , Śląskie

390 000 zł | 160,00 m2

 • cena: 390 000 zł
 • 2 438 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

60 000 zł | 2 pokoje | 38,27 m2 | Parter

 • cena: 60 000 zł
 • 1 568 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

14 000 zł | 39,28 m2

 • cena: 14 000 zł
 • 356 za m2