Medynia Głogowska, Podkarpackie

Dom | 25 900 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

W Ó J T G M I N Y C Z A R N A
ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Medynia Głogowska objętej wpisem do Księgi Wieczystej nr RZ1A/000005948/6. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, zabudowana, obciążona służebnością gruntową, wyszczególniona w wykazie z dnia 02.07.2018 r. Nieruchomość stanowi własność Gminy Czarna na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie I Ns 155/14


Działka nie została objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów nieruchomość położona w terenach oznaczonych użytkiem Br-Ps IV, Ps IV

Działka gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Na działce zlokalizowane są urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe

II przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r.
o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnej

Wadium w w/w wysokości ( w pieniądzu) należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Czarnej lub na rachunek bankowy Nr 13124026431111000037781705 Bank PEKAO S.A. Oddział Łańcut
do dnia 19 kwietnia 2019 r. (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe)

Image things

Rzeszów , Podkarpackie

180 000 zł | 51,20 m2

  • cena: 180 000 zł
  • 3 516 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

31 688 zł | 55,02 m2

  • cena: 31 688 zł
  • 576 za m2
Image things

Czermin , Podkarpackie

257 333 zł | 1,00 m2

  • cena: 257 333 zł
  • 257 333 za m2