Siedlce, Mazowieckie

Dom | 350 000 zł | 123,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 350 000 zł
 • Miasto: Siedlce
 • Powierzchnia: 123,80 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 2 827 zł
 • Ulica: Polna 16a
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 25 000 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26711X62557165
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-02 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
ogłasza

IIprzetarg nieograniczony(licytację)na sprzedaż zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy ulicy Polnej 16A, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działkanumer 118/2, obręb61, o pow. 0,0503 ha, ujawnionej
w księdze wieczystej numer SI1S/00038222/7.
Dla terenu na którym położona jest działka numer 118/2, obręb 61, nie ma obowiązującego planu miejscowego. Obszar przedmiotowej działki nie jest również objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce uchwalonym uchwałą Rady Miasta Siedlce z dnia 24 listopada 2005 r.Nr XXXIX/620/05, zmienionego uchwałami Rady Miasta Siedlce: z dnia 10 lipca 2009 r.Nr XLIV/632/2009, z dnia 30 października 2009 r., Nr XLVII/671/2009, z dnia 28 grudnia 2012 r., Nr XXVI/509/2012 i z dnia 29 listopada 2013 r. Nr XXXVI/658/2013, dla terenu, na którym położona jest działka, przyjęto kierunek zagospodarowania przestrzennego określając ten obszar jako teren mieszkaniowo-usługowy. Gabaryty działki i jej kształt stanowi, że może stanowić samodzielną działkę budowlaną.

Nieruchomość zabudowana jest 3-kondygnacyjnym (niski parter gospodarczy oraz dwie kondygnacje mieszkalne) murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni zabudowy 79 m2 i powierzchni użytkowej 123,80 m2 (określona na podstawie własnego obmiaru rzeczoznawcy zgodnie z normąPN-ISO 9836:1997; do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni parteru gospodarczego). Budynek jest w przeciętnym stanie technicznym, wykończony w niskim standardzie. Wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Polnej.

- cena wywoławcza za nieruchomość 350 000,00 zł
- wadium 25 000,00 zł
- minimalne postąpienie 3 500,00 zł

Sprzedaż zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w sali 144, w dniu 9maja2019r. o godz. 11:00.

Pierwszy przetarg ogłoszony na 28 lutego 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium pieniędzmi w określonej wyżej wysokości na kontoMiasta Siedlce w ING Bank Śląski O/Siedlce
06 1050 1953 1000 0023 4839 7999najpóźniej w dniu 2 maja2019r.(data wpływu na konto).

Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, w pozostałych przypadkach podlega niezwłocznie zwrotowi po zamknięciu albo odwołaniu przetargu.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku kiedy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży przedmiotowego udziału w nieruchomości.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona
do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 t.j.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.
Prezydent Miasta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.
Wskazanie w terenie punktów granicznych sprzedawanychdziałek wykonują nabywcyna własny koszt i zlecenie. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z ważnej przyczyny,niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu, podając także przyczynę jego odwołania. Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.
Informacje dotyczące budynku i lokali można uzyskać w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Starowiejska 60, 08-110 Siedlce tel. 25 644 95 62.
Nieruchomość można będzie oglądać w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta w dniu 26.04.2019 r. w godz. 15.00-15.30 oraz w innym terminie, po uzgodnieniu
z przedstawicielem Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
(tel. 25 644 95 62).

Dodatkowych informacji o przetargu udzielają pracownicy w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Siedlce pok. Nr 127, tel. (25)794 39 34,
a w sprawie warunków zabudowy i zagospodarownia terenu w Wydziale Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa, tel. (25) 794 37 72.


PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Image things

Siedlce , Mazowieckie

4 299 750 zł | 1,00 m2

 • cena: 4 299 750 zł
 • 4 299 750 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

114 000 zł | 45,10 m2 | 2 piętro

 • cena: 114 000 zł
 • 2 528 za m2
Image things

Siedlce , Mazowieckie

183 400 zł | 223,57 m2

 • cena: 183 400 zł
 • 820 za m2