Warszawa, Praga-Południe

Mieszkanie | 200 025 zł | Kawalerka | 33,97 m2 | 4 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Michał Ślifirski,  na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2019 r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego  dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, sala: 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  należącej do dłużnika: xxx
 położonego: 04-314 Warszawa, ul. Chłopickiego 11/13 m.75, Warszawa, 
 dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA6M/00460592/7.   Właścicielem gruntu  opisanym w księdze wieczystej nr WA6M/00234553/9 jest Miasto Stołeczne Warszawa. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste w/w Spółdzielni.  


Lokal usytuowany jest na 5 piętrze, ostatnim (6 kondygnacji) składa się z: pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, przedpokoju, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej  33,97 mkw.  Mieszkanie usytuowane środkowo.  Stolarka okienna PCV, Stolarka drzwiowa- drewniana.  Stan techniczny i standard lokalu oceniono jako zadowalający.  Lokal do odmalowania.  Budynek wybudowany w 2001 roku.  Podpiwniczony- garaż podziemny. Instalacje techniczne- pełne miejskie bez gazu.  Do lokalu przynależy piwnica nr 75 o pow. 2,04 mkw oraz balkon.


Suma oszacowania wynosi 266.700,00zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   200.025,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26.670,00zł zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto   komornika:
Bank BGŻ BNP Paribas SA 95 20300045 1110 0000 0426 8820 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszechne od godziny 08:00 do godziny 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15A akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości ( sygn akt. VII Co 252/18) Opis operatu szacunkowego wolno oglądać także w kancelarii komornika  od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.),  komornik informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  Pomimo tego, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wymienionych w ustawie nastąpiło z mocy prawa, ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ (art. 4 ustawy).  Zgodnie z art. 4 ust. 7 powołanej wyżej ustawy właściwy organ (niezależnie od wydania zaświadczenia wnioskodawcy) przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 14 dni od jego wydania. Zgodnie z art. 5 ust. 1 powołanej wyżej ustawy sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych.


Image things

Warszawa , Wawer

122 775 zł | Kawalerka | 27,05 m2 | Parter

  • cena: 122 775 zł
  • 4 539 za m2
Image things

Warszawa , Ursynów

25 000 000 zł | 2 279,60 m2

  • cena: 25 000 000 zł
  • 10 967 za m2
Image things

Warszawa , Ursynów

285 000 zł | 2 pokoje | 42,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 285 000 zł
  • 6 722 za m2