Łódź, Widzew

Mieszkanie | 102 600 zł | Kawalerka | 37,58 m2 | 5 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi


Marcin Jakubczyk


Kancelaria Komornicza, Milionowa 55, Łódź, 93-113 Łódź


tel. 426875049 / fax. 426875049


Sygnatura: Km 4949/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu  10-05-2019r.r. o godz. 11:30
w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego  do dłużnika: położonego: 92-305 Łódź, Służbowa 23/72, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mieszka I (Adres spółdzielni:  92-306 Łódź, ul. Jurczyńskiego 30a ), dla którego  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: LD1M/00263834/0].
Licytowany lokal nr 72 znajduje się na piątym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego (blok nr 232). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,58 mkw. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, oddzielnego WC oraz przedpokoju. Mieszkanie posiada położenie środkowe, rozkładowe i jest słabo wentylowane (okna na południe), balkon od strony południowej o powierzchni 4,8 mkw. Właściciel lokalu użytkuje komórkę w piwnicy budynku. Powierzchnia piwnicy nie jest ujęta w powierzchni użytkowej lokalu.
Suma oszacowania wynosi 136 800,00zł ( sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 600,00zł (sto dwa tysiące sześćset złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 680,00zł (trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).
Rękojmię można uiścić na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 3 w Łodzi
86 10203378 0000 1102 0256 4078.  
albo na konto Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa:
                  BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa przy ul. Kopcińskiego 56 pod sygnaturą II 1 Co 6615/18. Nieruchomość wolno oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Komornik Sądowy


Marcin JakubczykImage things

Łódź , Bałuty

4 750 000 zł | 5 656,69 m2

  • cena: 4 750 000 zł
  • 840 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

210 000 zł | 3 pokoje | 77,21 m2 | 2 piętro

  • cena: 210 000 zł
  • 2 720 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

153 750 zł | 3 pokoje | 65,46 m2 | 4 piętro

  • cena: 153 750 zł
  • 2 349 za m2