Pruszków, Mazowieckie

Mieszkanie | 176 100 zł | 3 pokoje | 48,00 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie


Małgorzata Wasilewska-Drabarek


Kancelaria Komornicza, Kraszewskiego 33, Pruszków, 05-800 Pruszków


tel. 22 724-99-71 / fax. 22 724-99-71


Sygnatura: Km 2044/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Wasilewska-Drabarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy , 05-800 Pruszków, pokój XII, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Powstańców 8/6, 05-800 Pruszków, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1P/00045065/7.


Suma oszacowania wynosi 234 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Pruszkowie 76 12406380 1111 0010 5177 3020.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: , 05-800 Pruszków.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Małgorzata Wasilewska-DrabarekImage things

Pruszków , Mazowieckie

172 500 zł | 2 pokoje | 48,40 m2 | 2 piętro

  • cena: 172 500 zł
  • 3 564 za m2
Image things

Pruszków , Mazowieckie

203 774 zł | 1,00 m2

  • cena: 203 774 zł
  • 203 774 za m2
Image things

Pruszków , Mazowieckie

130 500 zł | Kawalerka | 32,40 m2

  • cena: 130 500 zł
  • 4 028 za m2