Skierniewice, Łódzkie

Mieszkanie | 96 518 zł | 2 pokoje | 39,02 m2 | 3 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach


Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński


Kancelaria Komornicza, Strykowska 21, Skierniewice, 96-100 Skierniewice


tel. 46 832 10 07 / fax. 46 832 10 07


Sygnatura: Km 3179/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz Czerwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z siedzibą przy Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice, pokój IX, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Mszczonowska 39/47, 96-100 Skierniewice, dla którego Sąd Rejonowy w Skierniewicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LD1H/00021543/0.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. 39, 02 m2 składający się z kuchni, dwóch pokoi, łazienki, wc i przedpokoju, położony na 4 kondygnacji w budynku wielorodzinnym. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Udział związany z własnością lokalu 1/74 w nieruchomości wspólnej KW LD1H/00020948/2. Istnieje rozbieżność między zapisem w księdze wieczystej, a rejestrem lokali w zakresie powierzchni użytkowej lokalu. W księdze wieczystej wskazano pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych - 39,02 m2. W rejestrze lokali wskazana jest powierzchnia użytkowa lokalu, bez powierzchni przynależnej 39,02 m2. Z analizy dokumentacji projektowej wynika, że 39,02 m2 stanowi powierzchnię użytkową lokalu bez pomieszczeń przynależnych.


Suma oszacowania wynosi 128 690,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 517,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 869,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Skierniewicach 54 1020 4580 2011 0000 2031 7918 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno: 1/oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00, 2/ przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania  nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, 3/ przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Tamara Czerwińska Zastępca Tomasz CzerwińskiImage things

Skierniewice , Łódzkie

1 234 472 zł | 907,10 m2

  • cena: 1 234 472 zł
  • 1 361 za m2
Image things

Skierniewice , Łódzkie

83 482 zł | 1,00 m2

  • cena: 83 482 zł
  • 83 482 za m2
Image things

Skierniewice , Łódzkie

127 867 zł | 2 pokoje | 59,05 m2 | 1 piętro

  • cena: 127 867 zł
  • 2 165 za m2