Zawiercie, Śląskie

Mieszkanie | 78 000 zł | 3 pokoje | 50,10 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Marek Wójcik
Kancelaria Komornicza w Zawierciu
42-400 Zawiercie Westerplatte 1
tel. 32 67 11 680  e-mail: [email protected]
www.komornik-zawiercie.pl
  Km 2532/16


                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
                                                                  nr KW CZ1Z/00059768/1

                               Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 29-04-2019r. o godz. 10:00  
w  budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy  ul.Leśna 4 w sali nr 4,  odbędzie
się   pierwsza licytacja  nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny  lokal mieszkalny
dla którego  Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW CZ1Z/00059768/1 wraz z udziałem wynoszącym 61/10000 w nieruchomości wspólnej którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu  oraz części wspólne  budynku i urządzeń , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali .
Lokal mieszkalny położony : 42-400 Zawiercie,ul. Juliusza Słowackiego 25/19,  posiada  powierzchnię 50,10 m2  i składa się z trzech pokoi , kuchni , łazienki z wc , przedpokoju.
              Suma oszacowania wynosi 104 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     78 000,00zł.
          Licytant przystępujący  do przetargu zobowiązany  jest   zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  10 400,00zł.  najpóźniej w dniu poprzedzającym  licytację  to jest w dniu 28-04-2019r  przelewem  na konto  depozytowe Sądu  Rejonowego w Zawierciu  : Bank Gospodarstwa Krajowego O.w Katowicach:73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem ICo 1356/18  albo  w postaci  książeczki  oszczędnościowej   zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,komornik,
ich małżonkowie ,dzieci ,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który  nie wykonał  warunków poprzedniej licytacji ,osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Lokal   można oglądać  od godziny  10:00 do godziny 14:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 , Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z  operatem szacunkowym biegłego sądowego,  z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie  ICo 1356/18    

Chętni do oglądania lokalu  winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty  oglądania   nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Szczegółowych informacji udziela Komornik tel: 32 67 11 680.
Uwaga:Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca .


                                                                                                                 Komornik Sądowy

                                                                                                                  mgr Marek Wójcik

     

Image things

Zawiercie , Śląskie

204 525 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 525 zł
  • 204 525 za m2
Image things

Zawiercie , Śląskie

206 250 zł | 91,60 m2

  • cena: 206 250 zł
  • 2 252 za m2