Sosnowiec, Śląskie

Mieszkanie | 70 950 zł | 2 pokoje | 36,17 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
Dariusz Becker
ul.Modrzejowska 38/6
41-200 Sosnowiec
Sygn.akt  KM 2684/15O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz.10.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul.Kaliskiej 7 sala nr 84 odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Dworska 15/5 stanowiącej własność dłużnika:posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00044833/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:...............................................94.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:...........................................70.950,00 zł.
Z lokalem jest związany udział w gruncie 592/10000 części dla którego jest prowadzona Księga wieczysta KA1S/00036547/6.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny  o powierzchni 36,17 m kw. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,97 m kw.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 9.460,00 zl. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku  SA o nr  20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 17.00-18.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w  Sosnowcu
Dariusz Becker

Image things

Sosnowiec , Śląskie

223 223 zł | 1,00 m2

  • cena: 223 223 zł
  • 223 223 za m2
Image things

Sosnowiec , Śląskie

110 000 zł | 2 pokoje | 73,12 m2 | Parter

  • cena: 110 000 zł
  • 1 504 za m2
Image things

Sosnowiec , Śląskie

84 100 zł | 43,81 m2

  • cena: 84 100 zł
  • 1 920 za m2