Gdynia, Chylonia

Mieszkanie | 167 775 zł | 2 pokoje | 39,87 m2 | 4 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Tomasz Draganik


Kancelaria Komornicza, Wielkopolska 251, Gdynia, 81-531 Gdynia


tel. 58 625 12 58 / fax. 58 620 65 39


Sygnatura: Km 283/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Tomasz Draganik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, pokój W16, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Chylońska 80/36, 81-033 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00075713/5.


Suma oszacowania wynosi 223 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 775,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank S.A. 26 1910 1048 2625 3796 7929 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz DraganikImage things

Gdynia , Działki Leśne

150 750 zł | 37,98 m2 | 7 piętro

  • cena: 150 750 zł
  • 3 969 za m2
Image things

Gdynia , Śródmieście

536 775 zł | Kawalerka | 53,10 m2 | 15 piętro

  • cena: 536 775 zł
  • 10 109 za m2
Image things

Gdynia , Działki Leśne

579 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 579 750 zł
  • 579 750 za m2