Kowiesowo, Mazowieckie

Dom | 144 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie


Rafał Kacperek


Kancelaria Komornicza, ul. P.O.W. 13, Żyrardów, 96-300 Żyrardów


tel. 46 8552281 / fax. 46 8552281


Sygnatura: Km 172/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Żyrardowie z siedzibą przy Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Wrzosowa 5 ,Kowiesowo, 96-320 Mszczonów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1Z/00045466/3.


Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie mieszczącym się pod adresem: Al. Partyzantów 3, Żyrardów, 96-300 Żyrardów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Rafał Kacperek  • cena: 19 500 zł
  • 19 500 za m2
Image things

Chotomów , Piaski

448 875 zł | 1,00 m2

  • cena: 448 875 zł
  • 448 875 za m2
Image things

Warszawa , Żoliborz

667 275 zł | 4 pokoje | 105,80 m2 | 4 piętro

  • cena: 667 275 zł
  • 6 307 za m2