Otyń, Lubuskie

Dom | 90 600 zł | 90,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli


Leon Kołtko


Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól


tel. 683875282 / fax. 683569915


Sygnatura: Km 1333/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Kościelna 2, 67-106 Otyń, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00020777/8.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 386 ( ter. zab. mieszkalnej B ) o powierzchni 183m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 90,69m2, położonej w miejscowości Otyń, ul. Kościelna 2, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00020777/8.
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która obowiązuje z dniem 01.01.2019r., wypis z rejestru gruntów i odpis księgi wieczystej nie jest zodny ze stanem prawnym w/w ustawy, ponieważ w momencie sporządzania wyceny działka gruntu nr 386 stanowi użytkowanie wieczyste do dnia 02.02.2096r. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu i właścicielem budynku jest xxx. Właścicielem działki gruntu jest Gmina Otyń.


Suma oszacowania wynosi 120 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 600,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 080,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Leon KołtkoImage things

Otyń , Lubuskie

40 887 zł | Kawalerka | 71,67 m2

  • cena: 40 887 zł
  • 570 za m2