Kielce, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 178 355 zł | 4 pokoje | 74,90 m2 | 3 piętro

- 54 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kielcach


Adam Łozowski


Kancelaria Komornicza, Warszawska 30, Kielce, 25-312 Kielce


tel. 413415227 / fax. 413415228


Sygnatura: Km 669/15


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Adam Łozowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach z siedzibą przy Warszawska 44, 25-312 Kielce, pokój Sala XXI, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Kowalczewskiego 10/60, 25-636 Kielce, dla którego Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00105828/3.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 60, ograniczone prawo rzeczowe, które stanowi lokal 4 pokojowy o powierzchni 74,9000 M2, położonej w miejscowości Kielce przy ul. Kowalczewskiego 10


Suma oszacowania wynosi 267 533,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 355,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 753,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Centralny 66 1090 2590 0000 0001 4165 4990.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Adam ŁozowskiImage things

Kielce , Świętokrzyskie

96 000 zł | 29,20 m2

  • cena: 96 000 zł
  • 3 288 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

92 380 zł | Kawalerka | 35,26 m2 | 7 piętro

  • cena: 92 380 zł
  • 2 620 za m2